მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა  სამიზნე აუდიტორიის შესახებ ინფორმაციის ძიებისა და ორგანიზების საუკეთესო საშუალებაა. იგი ბიზნეს სტრატეგიის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. მარკეტინგული კვლევა მარკეტინგული შესაძლებლობებისა და პრობლემების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. მისი დახმარებით საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, სწორი მეთოდების შერჩევა და დანერგვა ხდება, რაც მომხმარებელის ლოიალურობას განაპირობებს. მარკეტინგული კვლევა მომხმარებლის მოთხოვნებისა და სურვილების გამოვლენის სწრაფი და ეფექტური საშუალებაა.

  • ბაზრის კვლევა და სეგმენტაცია
  • სამომხმარებლო ბაზრის კვლევა
  • კორპორატიული ბაზრის კვლევა
  • სარეკლამო ბაზრის კვლევა