სოციოლოგიური კვლევა

სოციოლოგიური კვლევა საზოგადოების ინტერესთა სფეროს, მოთხოვნებისა და სურვილების კვლევის საშუალებაა. იგი მოიცავს, როგორც ანონიმურ ინდივიდუმთა მოკლე კონტაქტს ქუჩაში, ასევე გლობალურ სოციალურ პროცესთა შესწავლას. სოციოლოგიური კვლევის შედეგები ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფებს პრობლემების იდენტიფიცირებასა და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ფორმულირებაში ეხმარება. კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები ერთის მხრივ საზოგადოების ზოგადი განწყობის, მეორეს მხრივ კი განწყობათა სიღრმისეული ანალიზის საუკეთესო საშუალებაა.

თვისებრივი კვლევა

  • ფოკუს ჯგუფები
  • ჩაღრმავებული ინტერვიუ
  • კაბინეტური კვლევა
  • მისტიური მყიდველი
  • სავაჭრო წერტილების აუდიტი

რაოდენობრიცი კვლევა

  • საზოგადოებრივი აზრის კვლევა
  • სატელფეონო გამოკითხვა
  • პირისპირ ინტევიუ
  • ეგზიტპოლი